สุพรรณบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(22 พ.ย.65) ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการรายงานผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (e-Report) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

พร้อมกล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสูงขึ้น ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ๒๕๖๕ จังหวัดในเขตรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๒ สุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี มีจำนวนผู้เสียชีวิต สะสมระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๔ มกราคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๒๐ ราย โดยรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และจำเป็นต่อการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงปกติ จึงคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ด้านนายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๒ สุพรรณบุรี
กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะความชำนาญในการรวบรวม ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน (e-Report)ให้แก่ผู้รับผิดชอบทุกระดับ

โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ ปภ.เขต 2 รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๗ คน โดยนำระบบ ZOOM CONFERENCE มาใช้ ในการถ่ายทอดการบรรยายของวิทยากรจากส่วนกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐