จังหวัดประจวบจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ แก่นายอำเภอเมือง – ผอ.รพ.ประจวบฯ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ม.ค.2566 ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองประจวบฯ และ นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบฯ โดยทั้งนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบฯได้มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ , นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เครื่องราชสักการะ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดรับปฏิทินหลวงฯจากเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งเป็นผู้เชิญพาน เพื่อไปวางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อจากนั้น ผู้เข้ารับปฏิทินหลวงฯทั้ง 2 ราย เดินไปประจำจุดด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ และรับพระราชทานปฏิทินหลวงบนพาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรองของรองเลขาธิการพระราชวัง อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยงานในพระองค์ 904 โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการมอบปฏิทินหลวงฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และขอให้จังหวัดพิจารณามอบต่อให้แก่ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ นายอำเภอเมือง และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบฯ

สำหรับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” รวมมีเนื้อหาทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย และวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น////////////////