จังหวัดสุพรรณบุรี ส่งมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 และสิ่งของจำเป็นแก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 ณ บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 บ้านดอนมะเกลือ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์

โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ และความยากจนของประชาชน และช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ตามระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์ทั้ง 5 มิติ โดยโครงการในวันนี้เป้นการแก้ไขปัญหาในมิติด้านความเป็นอยู่ คือ มีสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวร โครงสร้างบ้านไม่มีความแข็งแรง โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ผลักดันโครงการนี้เกิดผลสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับครอบครัว นางสาวนกเทศ หอมไม่หาย ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้

ด้าน นางสาวสิริกร  นิลกำแหง  พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวร เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระบบ TPMAP จำนวน 83 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,600,000 บาท และครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในระบบ TPMAP ที่ประสบปัญหาสภาพบ้านไม่มั่นคงถาวร มีจำนวน 94 ราย และได้คัดเลือกครัวเรือนของ นางสาวนกเทศ  หอมไม่หาย บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์  เป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ ในครั้งนี้ จึงได้มอบหมายให้อำเภอดอนเจดีย์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนเจดีย์ ดำเนินการก่อสร้างบ้าน โดยบูรณาการความร่วมมือ กับส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย กำนันตำบลหนองสาหร่าย หน่วยงาน กลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านฯ จนแล้วเสร็จ และได้รับการสนับสนุนวัสดุ สิ่งของจำเป็นในการใช้ชีวิตจากทุกภาคส่วน เช่น กลุ่มเพื่อนพอดีดอนเจดีย์ ครอบครัวพช./สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี/ อำเภอดอนเจดีย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น เพื่อจัดซื้อ พรมปูพื้นไวนิล ตู้เสื้อผ้า ตู้กับข้าว พัดลม ผ้าห่ม โต๊ะเก้าอี้ สิ่งของจำเป็นในครัวเรือน

ทั้งนี้ มีนายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอดนายอำเภอดอนเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมยินดีกับครัวเรือนเป้าหมาย ด้วย