โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองเตรียมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นางสมจิต บุญคงเสน อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า ๒๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศควบคู่กับการจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชน ทำให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้และเพื่อให้ข้อคิดเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จึงกำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ หอประชุมโรงอาหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตอ่างทอง

โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน ๕๘ คน เป็นรุ่นที่ ๑๘ มีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทองและวิทยาเขตอื่น ๆ และสถาบันต่างๆ เช่น ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนมีผลงานด้านกีฬาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและจังหวัดอ่างทองได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติและนักเรียนได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพตลอดระยะเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตอยู่ในสถานศึกษา ได้นำชื่อเสียงและเกียรติคุณมาสู่โรงเรียนตลอดมา จึงจัดกิจกรรมแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษาตลอดจนมอบความรักห่วงหาอาลัยจากใจครูสู่ใจศิษย์ จากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่