พิธีเปิดโครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program 2022

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านวิชาการ ศิลปวิทยาการ ศิลปวัฒนธรรม และมิตรภาพซึ่งกันและกัน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึง ภูมิปัญญาไทย และได้ลงมือปฏิบัติจริงในการผลิตชิ้นงานต่างๆซึ่งเกิดจากการคิดค้นของคนไทยนอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ถึงความเป็นไทยและมีความเข้าใจในความเป็นไทยมากขึ้นส่งผลให้ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการสร้างเพื่อนใหม่ให้แก่นักศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับวิทยาลัยนันยางโพลีเทคนิค สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่19 – 31 มีนาคม .. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR