สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมร่วมเวทีเสวนา เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 66

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการเสวนาเตรียมพร้อมเลือกตั้ง 66” และบรรยายพิเศษ เรื่องความร่วมมือของสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีนางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลร่วมเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นตามโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ .. 2566 (กิจกรรมสโมสรคนสื่อ) โดยมีสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่สำคัญในระบบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการเลือกบุคคลที่จะไปทำหน้าที่ออกกฎหมายและบริหารประเทศแทนเรา การเลือกตั้งครั้งนี้จังหวัดนครปฐมจะมีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นจาก 5 เขต เป็น 6 เขต สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสื่อสารเรื่องราวต่าง ทำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ และออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ไม่ขายสิทธิขายเสียงทำให้การเลกือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

การเสวนาเรื่องเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง 66” ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดอายุในเดือนมีนาคม .. 2566 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และต้องสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชน กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งเน้นให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย มีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง  ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยจิตสำนึกที่เป็นอิสระ สามารถกลั่นกรองคุณสมบัติของนักการเมืองทุกระดับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กระบวนการเข้าสู่อำนาจของนักการเมืองทุกระดับเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม และไม่กระทำการใด ที่ผิดกฎหมาย