สอบ.จับมือ สสจ.ประจวบฯติวเข้มเครือข่ายผู้บริโภคในการเฝ้าระวังความปลอดภัย อาหาร-ยา-ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2566 ที่ห้องประชุมราชภักดิ์ ชั้น 5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาชิกของผู้บริโภคเฝ้าระวังและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมี นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ / ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดฯ  กล่าวรายงาน มี นายนันทปรีชา คำทอง ประธานสภาผู้บริโภค จ.ประจวบฯ น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดประจวบฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) นางมณฑา ขนเม่น ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสุขภาพ สอบ.ประจวบฯ ประธานและสมาชิกของศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ประธานและสมาชิกองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคตำบลในอีก 4 ตำบล ตลอดจนเครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ และ เจ้าหน้าที่ สอบ.จังหวัด เข้าร่วม

นางจารุรัตน์ พัฒน์ทอง รองนายแพทย์ สสจ.ประจวบฯ กล่าวว่า งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นภารกิจในการส่งเสริม ป้องกันโรค การบริโภคที่ดีก็จะลดปัญหาสุขภาพได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการกำกับดูแล จากสถานการณ์ขณะนี้ก็มีปรากฎให้เห็นว่า มีปัญหาในการควบคุมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการโฆษณาสรรพคุณที่เกินจริง การสร้างระบบเครือข่ายในการดำเนินงานในพื้นที่ เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หน่วยงานภาคประชาชนเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ในระบบสาธารณสุข ที่เห็นได้ชัดคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่มีบทบาทในงานด้านสาธารณสุข คัดกรองอาการโรคต่างๆให้ประชาชนในหมู่บ้าน รวมถึงให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะในชุมชน ดังนั้นหากมีเครือข่ายภาคประชาชนด้านการการคุ้มครองผู้บริโภค ก็ถือเป็นการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ ต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ กำหนดประเด็นในการขับเคลื่อนร่วมกัน การสร้างกลไกในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านสุขภาพ

น.ส.ธนพร บางบัวงาม หัวหน้าหน่วยฯ จ.ประจวบฯ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ประสานความร่วมมือกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ในงานคุ้มครองผู้บริโภคทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเงินและการธนาคาร 2.ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 3.ด้านบริการสุขภาพ 4.ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 5.ด้านการขนส่งและยานพาหนะ 6.ด้านอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7.ด้านสินค้าและบริการทั่วไป 8.ด้านบริการสาธารณะ พลังงาน สิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้ ทาง สอบ.ประจวบฯ ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดฯ ในการจัดการเรื่องร้องเรียน ด้านอาหาร ยา และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในองค์กรสมาชิกของผู้บริโภค ของจังหวัดประจวบฯ ทั้ง 13 องค์กร ที่กระจายตัวอยู่ใน 8 อำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยตั้งประเด็น อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย ซึ่งในแต่ละองค์กรสมาชิกของผู้บริโภคทุกพื้นที่ ได้เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา และร่วมกันจัดทำระบบข้อมูลการเฝ้าระวัง โดยออกสำรวจพฤติกรรมการจำหน่ายยาในร้านชำของผู้ประกอบการ เพื่อลดปัญหาการจำหน่ายยาผิดกฎหมายในร้านชำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทาง RDU Community หรือ แนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน

น.ส.ธนพร กล่าวต่ออีกว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคในทุกด้าน มีความเป็นอิสระ และมีฐานะเป็นตัวแทนของผู้บริโภคตามกฎหมาย ดังนั้น สภาองค์กรของผู้บริโภคจึงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ แทนผู้บริโภคตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับชาวบ้านซึ่งในฐานะผู้บริโภคในพื้นที่ จ.ประจวบฯ สามารถขอรับคำปรึกษา และติดต่อร้องเรียน ได้ที่ หน่วยงานประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 1/42 – 1/43 หมู่บ้านเตชินี 5 ถนนมหาราช ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032 908 288 / 061 436 555 Line OA : @TCC032 /////////