จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่ณ ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกิจกรรมเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายสมเกียรติ พูลสุขเสริม นายยงยุทธ สวนทอง นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าชการจังหวัด นางวราภรณ์เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ระยะทาง 6 กิโลเมตร จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ซึ่งหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ หลายด้าน โดยด้านการศึกษาทรงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย และมอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม แต่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดจัดโครงการเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ขึ้นเพื่อนำเงินรายได้จากค่าสมัครทั้งหมด ส่วนหนึ่งมอบสมทบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

……………………………………

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าว