ชาวเขียว-ขาว-เหลือง และศิษย์เก่า ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาและการกีฬา ที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นจำนวนมาก

ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองพระครูวิสุทธิชัยคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวิษณุ  ไล่ชะพิษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางมณธิชา ไล่ชะพิษ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาและการกีฬา และพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

          โอกาสนี้ ในนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ขออนุโมทนาบุญแด่ผู้มีจิตศรัทธาและเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฯในครั้งนี้

1.นายบรรณกิจบรรจง  ทองรองอธิบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.นิกร  สีแล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

2.ผศ.ดร.ฉัตรชัย  แสงสุขีลักษณ์รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

3.ผอ.ดร.อุไรวรรณ  หว่องสกุล ผู้อำนวยการกองกลาง  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตภาคกลาง

 1. ผศ.ดร.ดนุชิตร แท้สูงเนิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

5.นายมนัสวี  จ่าแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

 1. ผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
 2. ผู้แทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยากรุงเทพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา

-นายธนกร  มีหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

-นายเกียรติศักดิ์  แสงสีเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

– นางศุนิศา  ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

-จ่าเอกวิทยา คงรส รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

-นางสาวพริมา  วาดเขียน ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

บุคลากร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเข้าร่วมพิธี

-ผศ.นิศานาถ  เนตรบารมี ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเตอ่างทอง

-ดร.สำราญ  ศรีสังข์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเตอ่างทอง

-อาจารย์ประจวบ  คนรู้   นายช่างโยธาประจำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

-นางสาวจิตราภรณ์  รัตนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

 

ในส่วนของจังหวัดอ่างทองได้รับเกียรติจาก

-นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ

-ส.ส.กรวีร์ ปริศนานันทกุล อดีตเลขาธิการนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ / อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง

 • ส.ส.ภราดร ปริศนานันทกุล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง / นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง

 • นางสาวดวงเดือน สดแสงจันทร์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
 • นายเฉลิมชัย แสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอ่างทอง

 

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

 • ผศ.ดร.สมศักดิ์ รักอยู่ ประธานกรรมการสถานศึกษา
 • นายอุดม นวมจิตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย  นายกเทศมนตรีตำบลไชโย
 • นายเอกภัสสร์ สุดใจสกุลพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยภูมิ

 • นายสุรศักดิ์ พัฒนะ แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 • นายสราวุธ กลุ่มไหม

ผู้แทนศิษย์เก่าปัจจุบันเป็นผู้จัดการการตลาดและการขาย บริษัทเพชรวิเศษ

 

– นายณัฏฐวัฒน์  สุวรรณโฆษิต -อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง

– อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

– ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง/ชลบุรี

– ดร.ปลวัชร  รุจิรกาล

– อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

– อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

– อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

– ผอ.เกียรติศักดิ์   แสงสีเหลือง อดีตผอ.รร.กีฬาจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบันผอ.รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์)

-นายสมชาย  แก้วนวล ประธาน  คณะกรรมการบริหารชมรมว่ายน้ำ

ภาคกลาง 2 (อดีตครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง)

 • นายสมยศ  วนิชาชีวะ  อดีตรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
 • ผศ.ดร.สุชิน ม่วงมี อดีตรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

อาจารย์พยุงศรี  ประณีตพลกรัง ข้าราชการบำนาญ สถาบัน   การพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

 • ผศ.ไพรัตน์ หอมกระจาย ข้าราชการบำนาญ สถาบัน   การพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง

สมาคมกีฬา อาทีเช่น

 • นายณรงค์ สุมะโน  ผู้เชี่ยวชาญ SPORTS HERO สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย  ผู้แทนนายกสมาคมกีฬา มวยสากลแห่งประเทศไทย
 • นายพนม ลักษณะพริ้ม ผู้แทนสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย

บริษัทห้างร้านต่างๆ

 • นายเอก ประทุมรัตน์ บริษัท เฟื่องชาญคอนสตรัคชั่น จำกัด
 • นางสาวสมรัก แสนประสิทธิ์ ผู้แทน บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
 • นายพงศ์ศักดิ์ อุดมศิริโภคศัย  SOCCERGRASS and ENGINEERING CO.,LTD
 • นายเจนณรงค์ มากกำเนิด IMANE Futsal Development (DEV) & Development Excellence of University’s Futsal Club (DEU) & Orgnaizerบริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด สำนักงานใหญ่
 • นายสมชาย อัศวโพสพ  หจก. มรกตรุ่งเจริญ
 • นางสาวศยามล ต้นสกุลประเสริฐ หจก. สี่พี่น้องร่วมค้า
 • นางอารมณ์ ขวัญเมือง ร้านฑิตฐีการค้า
 • นายเทพรส สุคนธขจร เอ็นเอสที ออฟฟิศ ออโตเมชั่น บจก

คณะศิษย์เก่า เช่น

 • จ่าสิบเอกมงคล ทศไกร

ศิษย์เก่า รุ่น 1อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ปัจจุบันสังกัดสโมสรธรรมศาสตร์

 • นายธนวัฒน์ ขุนราช

ศิษย์เก่า รุ่น 2 อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย

 • นายสราวุธ กลุ่มไหม

ศิษย์เก่า รุ่น 2 เป็นตัวแทนศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

 • นายมงคลชัย สีส่อง

ศิษย์เก่า รุ่น 15ศิษย์เก่าดีเด่นสร้างชื่อเสียงด้านกีฬา๒ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาเรือพาย กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา

นอกจากนี้ ยังมี นายสมนึก  อดีตผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรี

สวนดอกไม้และภริยา  /คุณอร ล้านปันสุข จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพของจังหวัดสุพรรณบุรี

/อาจารย์วินิจ – อาจารย์จิตติมา รัตนแก้ว   /รองนลินี/อาจารย์ทัศนีย์/น้องกัญญาณัฐ/น้องจารุณี  สุพรรณบุรี