กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนบริหารจัดการน้ำที่สุพรรณบุรี

กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เปิดเวทีสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำ” ที่สุพรรณบุรี

วันนี้( 30 พ.ค.66) เวลา  09.00 น. ที่ห้องประชุม ๑๓๑๕ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  นายอนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคคนที่สอง เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารให้กับผู้ที่มีความรับผิดชอบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ ตำบลจรเข้ใหญ่ตำบลองครักษ์ ตำบลตะคำ ตำบลสาลีและตำบลกฤษณา ได้รับทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จในการเป็นต้นแบบด้านการสื่อสารสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งคาดหวังว่าชุมชนที่ประสบกับปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั้ง ๕ ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จะเกิดประกายความคิด เกิดการตื่นรู้ในเรื่องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการใช้น้ำภายในชุมชน ตลอดจนชุมชนได้เรียนรผู้ที่จะพึ่งพาตนเองและจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ อันนำไปสูรเป้าหมายสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เกิดพื้นที่เครือข่ายความร่วมมือและมีพื้นที่ต้นแบบความสำเร็จในการจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่หรือองค์กรอื่น ๆ ต่อไปได้

ด้านนายธีระยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวชื่นชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ที่สามารถดึงศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งระยะสั้น ระยะกาง และระยะยาว ซึ่ง จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมีรศ.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูง และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย นายอนุศักดิ์  คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา  นายสรชัด สุจิตต์  ว่าที่ สส.สุพรรณบุรี เขต 1 /ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผูุ้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ(องค์กรามหาชน)(สสน.)/นายสายชล ปัญญชิต อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและนักวิจัยโครงการสภาองค์กรชุมชนต้นแบบด้านการสื่อสารสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี/นายมงคล  งามเจริญวงษ์ หัวหน้างานเครือข่ายจัดการน้ำชุมชนสถาบันสารสนเทศ(องค์กรามหาชน)(สสน.) ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์กิตติ  จารุอารายนันทน์ อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ ตสร.ด้านสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา  และ คณะอนุกรรมาธิการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาองค์กรชุมชนตำบล เข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๑0๐ คน

 ทั้งนี้  ในช่วงบ่ายคณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหา/ข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและการใช้น้ำ สิทธิชุมชน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนรับฟังข้อมูลจากภาคประชาชน อาทิ กลุ่มผู้ใช้น้ำ  อาสาสมัครชลประทาน  อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน  ณ ตำบลสาลี และตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี