สพร.2สุพรรณบุรี มอบวุฒิบัตร มอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

วันนี้(1 มิ.ย.66) ที่ ห้องฝึกอบรมวัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี บูรณาการร่วมกับ หน่วยฝึกอบรมประชาชนประจำตำบลสาลี (อปต.) โดยการนำของพระครูโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสาลี ดำเนินการ มอบวุฒิบัตร มอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 20 คน

       โดยพระครูโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสา ลี ประธานพิธี มอบวุฒิบัตร มอบชุดเครื่องมือทำมาหากิน และกล่าวปิดการฝึกอบรม 

ในโอกาสนี้ นายระชา ศิลปชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สามารถต่อยอดประกอบอาชีพ เน้นคุณภาพการฝึก พร้อมติดตามการมีงานทำหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น เพื่อช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง

       การฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อ พัฒนายกระดับทักษะให้มีมาตรฐานสูงขึ้น หลังฝึกจบมอบชุดเครื่องมือทำกิน นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ทันที ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น