เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดโครงการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 1 มิถุนายน .. 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐมนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุลปลัดจังหวัดนครปฐม/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางวรณัน สวนทอง นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจผู้ที่มาบริจาคโลหิตโดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน เดินทางมาบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะเป็นจำนวนมาก

ซึ่งจังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี จัดโครงการรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อีกทั้งช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่โลหิตขาดแคลน

        ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม ได้มอบชุดของขวัญ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นำผัดขี้เมามาร่วมมอบให้กับผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกราย อีกด้วย ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 238 ราย ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 182 ราย / 182 ยูนิต ดวงตา 1 ราย และอวัยวะ 1 ราย

……………………………………

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าว