จังหวัดนครปฐมเปิดงาน “มหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์รับรอง “นครปฐมการันตี”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงานมหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66” โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชมรม และเครือข่ายเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร รวมถึงกล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ให้สาธารณชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมของจังหวัด ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดและเชื่อมโยงการค้าในอนาคต

นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่การเกษตร จำนวน 637,488 ไร่ เกษตรกร จำนวน 49,963 คน ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพการเกษตรที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ทางจังหวัดได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรให้มีมาตรฐานปลอดภัย สร้างมูลค่าภาคการเกษตร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ และการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร จึงได้จัดทำระบบการรับรองคุณภาพสินค้า เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร เกิดการพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และสร้างความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์รับรองนครปฐมการันตี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ ของดีจังหวัดนครปฐม ที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี มีการรับรองนครปฐมการันตีกว่า 170 ร้านค้า อีกทั้งการประกวดกล้วยไม้ได้แก่ กล้วยไม้ต้นในกระถาง 12 ประเภท กล้วยไม้ตัดดอก 3 ประเภท กล้วยไม้หมู่ 3 ประเภท ตลอดจนการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ 4 ประเภท การจัดสวนกล้วยไม้เลียนแบบธรรมชาติ การจัดสวนไม้ประดับ ประกวดผลไม้ 8 ประเภท การแข่งขันทักษะทางการเกษตร 3 วัย รวมทั้งสิ้น 184 รายการ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมอาชีพทางการเกษตร จำนวน 10 หลักสูตร การแสดงดนตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE และการจัดนิทรรศการสินค้าเกษตร ทั้ง 7 อำเภอ ที่ผ่านการรับรองภายใต้ตราสัญลักษณ์นครปฐมการันตีอีกด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 15.00 . – 21.00 . โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

*************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว