สุพรรณบุรี เปิดสถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) วัดหนองวัลย์เปรียง อำเภอสองพี่น้อง

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว่าขณะเป็นประธานเปิดสถานีรักษ์สุขภาพ (Health Station) เพื่อคนไทยทุกคนของอำเภอสองพี่น้อง ว่า

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการจัดทำสถานีขึ้น

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่ประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิที่บ้านและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ในการสร้างสุขภาพของทุกกลุ่มวัยให้แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

ทั้งนี้ การจัดตั้งสถานีรักษ์สุขภาพ หรือ Health Station จะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงของประชาชนให้ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยจะให้บริการในการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ ดัชนีมวลกาย(BMI) ตรวจหาค่าน้ำตาลเพื่อให้ประชาชนปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม