เกษตรสุพรรณบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายวันชัย  นิลวงศ์  เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางสาวรุจิพรรณ ทองลิ่ม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มาตรฐานเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น

อีกทั้ง ทำให้ชุมชนท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีและได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด

 

ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี