อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ นำทีมคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมกับ มทร.ทั้ง 8 แห่ง ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยดงอวี เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร และนักศึกษา ร่วมกับ มทร. ทั้ง 8 แห่ง เข้าศึกษาดูงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 9 ราชมงคลสู่สากล ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ในการเรียนรู้วิทยาการ วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและทักษะกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ เพื่อสร้างโลกทัศน์ ประสบการณ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมธรรมและหลักปฏิบัติที่เป็นสากล  โดยมี Han, SooWhan, Ph.D. อธิการบดี เป็นผู้ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยดงอวี เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR