สว.พบประชาชนพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายปริญญา  เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนนำเสนอกฎหมาย หรือประเด็นที่น่าสนใจ

พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดย โครงการชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี /ความคืบหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี /แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดย สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี  /และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย ท.พ.อนุศักดิ์  คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา

          จากนั้นในช่วงบ่ายคณะจะลงพื้นที่ไปยังกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเดิมบางนางบวช ซึ่งเป็นไมเดลการบริหารจัดการและขั้นตอนการขายคาร์บอนด์เครดิต ของ กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่เดิมบาง