พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้หรือการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิและเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนการบริหารงานยุติธรรม และเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างบุคคล คณาจารย์ นักวิชาการ ภาคประชาชน รวมถึงนักศึกษาร่วมกันในด้านกฎหมายสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์

โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการนี้ ผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 252  ชั้น 5 อาคาร 108 ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR