อบจ.สุพรรณบุรี จัดแข่งขันกีฬารวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 16

ที่ สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี มีการจัดแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน  ปีที่  16 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี และยังก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ นอกจากนี้แล้วกีฬายังให้ผลด้านอื่น ๆ อีกหลายอย่าง  อาทิ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การสร้างนิสัยที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่าการจัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันดีและยาวนานของหน่วยงาน  ได้แก่กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจัดได้ว่าเป็นโครงการที่ดีมากอีกโครงการหนึ่ง  และสมควรที่จะจัดให้มีอีกในปีต่อๆไป

ด้านนาย ธนพงศ์  จันทร์สุวรรณ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ. สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2550 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจนถึงปัจจุบัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรัก ความสามัคคีของผู้นำชุมชน ในตำบล -หมู่บ้าน  กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของกีฬาการออกกำลังกายซึ่งเป็นยาวิเศษช่วยพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา

โดยการแข่งขันได้แบ่งชนิดกีฬาออกเป็น 2 ประเภทกีฬาคือ  กีฬาฟุตบอล จำนวน 10 อำเภอ และฟุตบอลคู่พิเศษระหว่าง ทีมอบจ.สุพรรณบุรี กับทีมรวมผู้นำท้องที่ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และประเภทกีฬาพื้นบ้าน มี  ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาชักคะเย่อผสม 14 คน วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งผลัด 4×50 เมตร วิ่ง100 เมตร และเตะปี๊บ