นครปฐม สมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานมอบ ประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติคนดีของสังคม รางวัลแห่งปี “ปูชนียบุคคล” บุคคลแห่งชาติ 2566 ครั้งที่ 3

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องเตมียเวส ตึกบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติคนดีของสังคม รางวัลแห่งปี “ปูชนียบุคคล” บุคคลแห่งชาติ 2566 ครั้งที่ 3  โดย รศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ผู้อำนวยการโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินยกย่องเชิดชูเกียรติ คนดีของสังคม ครั้งที่ 3 กล่าวว่า สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติคนดีของสังคม รางวัลแห่งปี “ปูชนียบุคคล” บุคคลแห่งชาติ 2566 ครั้งที่ 3 ขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาและเยาวชน ผู้ที่ประพฤติตนเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

            สำหรับสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือบุคคลที่หลุดระบบออกกลางคันที่ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้ สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลจึงได้รับเด็กกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในการดูแลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

          ทั้งนี้ สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลไม่สามารถที่จะทำงานได้เพียงหน่วยงานเดียว จึงได้ขอความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายอาทิ เช่น สถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(ภาคพลเมือง) สมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย สมาคมศรัทธาธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี และบุคคลมากมายที่ร่วมด้วยช่วยกันในการผลักดันให้ผู้ที่หลุดระบบทางการศึกษาที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติได้ โดยได้รับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางไกล สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รับนักศึกษากลุ่มนี้เข้าไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาทางไกล โดยสถาบันการศึกษาทางไกล เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัด สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีสถานศึกษาหลายแห่งเข้ามารับช่วงต่อในระดับปริญญาตรี โดยเข้าโครงการต่างๆ อาทิ เช่น โครงการกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา โครงการกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษาผูกขาดจากรายได้ในอนาคต และมีทุนการศึกษาต่างๆ มากมายสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นักศึกษายากไร้ขาดแคนทุนทรัพย์ หรือนักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ทำให้มีผู้ประสบความสำเร็จจำนวนมาก โดยผ่านสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล ในการช่วยเหลือผู้เรียนจนจบการศึกษาไปแล้วหลายคน

……………………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว