เกษตรสุพรรณบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 2

นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 2 ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรสูงอายุ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร เกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคเกษตร

รวมทั้งพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำทางการเกษตร พึ่งพาตนเองได้ เชื่อมโยงเครือข่ายกับเกษตรกรและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง /การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การตลาด และการทำตลาดออนไลน์ รวมถึงองค์ความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าสินค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายกับ Young Smart Farmer รุ่นพี่ ณ ไร่ตามใจ ตำบลหนองหญ้าไซ และสวนผสมโกศลนวกิจ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย

สำหรับภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การขยายตัวของความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และการที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุ ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น กำลังแรงงานภาคเกษตรลดลง เนื่องจากทำการเกษตรไม่ไหว ขณะที่ลูกหลานไม่ได้สืบต่ออาชีพเกษตรกร เนื่องจากรายได้ไม่แน่นอน และรายได้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสาขาการผลิตอื่น ๆ อีกทั้งอายุเฉลี่ยของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วงสูงวัย มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจ การเรียนรู้ใหม่ๆ การเข้าถึงและยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการและผลิตภาพการผลิตทางการเกษตร

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มุ่งเน้นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเป็นรายบุคคลในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 มีการดำเนินการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นหนักกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ตนเอง” บนหลักการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการเรียนรู้” มาจนถึงปัจจุบัน