มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นผู้แทนร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร ภายใต้โครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ประกอบด้วย

1.สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

3.ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

4.ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

5.สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

6.สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร ดำเนินงานแบบบูรณาการทั้งในด้านทรัพยากรและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย