โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จ.นครพนม

ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัด อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัด “โค อ่านต่อ >>