อำเภอสามพรานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก kick Off

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณ วงเวียนนักบุญเปโตร ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.  นายมานพ กิจฉลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (kick Off) อำเภอสามพราน.

โดยมีนายประมวล โฆษิตชัยมงคล สาธารณสุขอำเภอสามพราน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต. ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสามพรานและภาคีเครือข่าย จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ตามที่จังหวัดนครปฐมกำหนดให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งจังหวัด  โดยเน้นเรื่อง3เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยและนอกอาคารสถานที่พักอาศัยให้สะอาด  เนื่องจากจังหวัดนครปฐมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 29 กันยายน 2561 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจำนวน 2,057 รายคิดเป็นอัตรา ป่วย 227.29 ต่อประชากร 100,000 คนและพบผู้ป่วยเสียชีวิต3ราย

ซึ่งมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ1ของประเทศ โดยในจังหวัดนครปฐมอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุดคืออำเภอพุทธมณฑล รองลงมาคืออำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรี ที่ยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันในทุกตำบล. โดยการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ดังกล่าว เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอสามพรานและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยและนอกที่พักอาศัยให้สะอาด  เพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  ลดป่วยด้วยโรคที่เกิดจากยุง และเพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนได้ตระหนัก  ให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง และป้องกันรักษาโรคที่ถูกต้องอีกด้วย