วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและระลึกถึงท่านศาสดา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและระลึกถึงท่านศาสดา

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของท่านศาสดามูฮัมหมัด ที่มีต่อศาสนาอิสลาม และร่วมอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป ซึ่งมีผู้นำศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 500 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้เล็งเห็นความสำคัญในศิลปวัฒนธรรมประเพณีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดกิจกรรมนี้มาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้ประเพณีที่ดีงาม และเพื่อให้นักศึกษาได้นำแบบอย่างที่ดีของท่านศาสดามูฮัมหมัด มาปรับใช้ในการดำรงตนในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป
ด้านนายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า “กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ในครั้งนี้นอกจากกิจกรรมบรรยายธรรม ที่กล่าวถึงคุณธรรมของท่านศาสดามูฮำหมัดแล้ว ยังมีการแสดงกุมปังซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในจังหวัดนราธิวาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม ซึ่งแสดงโดยตังแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุไหงโก-ลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 

กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากได้ความรู้ ความเข้าใจในประเพณีท้องถิ่นแล้ว ยังสามารถนำจริยวัตรของท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ ความสมานฉันท์ และความสันติสุขของชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป