สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และพระราชทานให้อัญเชิญผลงานฝีพระหัตถ์เครื่องปั้นดินเผาเข้าร่วมแสดง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม ศิลปินไทยให้มีโอกาสแสดงออกถึงทักษะและความสามารถเฉพาะตัว อันจะนำไปสู่ศักยภาพแห่งการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ โดยแบ่งประเภทของผลงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศิลปกรรมร่วมสมัย หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ โมเดิร์นไลฟ์สไตล์

สำหรับปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 269 ชิ้น จาก 203 คน ภายในงาน จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงรวม 116 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 13 ชิ้น และเข้าร่วมแสดง 103 ชิ้น โดยเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ วันที่ 1 – 20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว