มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนมาก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวนมาก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3438-8555 หรือ 08-1941-9995,www.christian.ac.th,Line: C.U.T. และ Facebook: มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประเทศไทย

 

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวนนักศึกษาที่รับ
Bachelor’s Degree

-Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation

 

60 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชากายภาพบำบัด

-สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

60 คน

50 คน

50 คน

80 คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

 

80 คน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 50 คน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

-สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

 

75 คน

รวมทั้งสิ้น  505 คน