จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมหมู่บ้านศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่วัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา

ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐมได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งมีคณะสงฆ์เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนส่วนราชการ สถานศึกษา อำเภอ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เนื่องในวันธรรมสวนะ นอกจากนี้เพื่อให้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อีกด้วยสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว