สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เปิดค่ายพัฒนากีฬานันทนาการ ต้านภัยยาเสพติด “SRD Camp”

ที่สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   นายบุญชู  จันทร์สุพรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีค่ายพัฒนากีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด “กรรณสูตเกมส์” ครั้งที่ 62 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  7 – 9 สิงหาคม 2562 พร้อมกล่าวชื่นชมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการแข่งขัน และให้ความสำคัญในด้านการกีฬา

โดยนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมนี้ได้อย่างน่าชื่นชม  และยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นทุกปี  เป็นแบบอย่างในวงการศึกษาได้เป็นอย่างดี  ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจแทนสมาชิกทุกๆคน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้  การกีฬานั้นนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว  ยังทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถเป็นนักกีฬาชั้นแนวหน้า  ตรงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี   ทั้งยังเป็นตัวแทนของประเทศได้ในโอกาสต่อไปอีกด้วย ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี  มีการแข่งขันกีฬา ทั้งระดับประเทศและระดับโลก  ประเทศที่กำลังพัฒนาจะมีการแข่งขันกีฬากันอย่างมาก  เยาวชนไทยหลายคน  มีโอกาสไปแข่งขันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ขอให้นักกีฬาทุกคนมีน้ำใจนักกีฬา  ร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีความสุข

ด้านนายราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการระหว่างการแข่งขันกีฬาและการให้ความรู้ด้านวิชาการควบคู่กันไป เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดี จิตอาสา และการเข้าสู่ความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ก่อเกิดความรัก ความสามัคคี ได้เรียนรู้องค์ประกอบการบริหารจัดการด้านสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ

มีทักษะการฝึกภาคปฏิบัติทุกมิติแห่งความเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเป็นผู้จัดการที่ดี การทำงานเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาควบคู่กับส่งเสริมการจัดนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เน้นคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งการใช้เวลาว่างออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด สนองยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรีในด้านการกีฬา พร้อมเชิดชูศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งนี้ นักเรียน และบุคลากร ภาคีเครือข่ายกว่าเข้าร่วมงาน  3,000 คน