วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี รณรงค์ขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์

วันนี้ (30 ก.ย.62)ที่บริเวณหน้าวัดปราสาททอง นางขวัญใจ  พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี นำคณะครูอาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เดินรณรงค์ขบวนพาเหรดชุด เรือหนุมานประสานใจ ใส่ใจมุ่งมั่น สร้างสรรค์วิชาการ สานสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม เทิดทูลองค์ราชันย์ เหนือเกล้าทุกดวงใจ

 ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายของสถาบัน ที่มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อน ค่านิยมองค์กรของสถาบัน ให้บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนรับรู้ คือมุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานงานศิลป์ โดยเริ่มต้นขบวนพาเหรดจากวัดปราสาททอง ไปถึงวัดสุวรรณภูมิ และจากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ไปถึงวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

          ทั้งนี้ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี นับว่ามีความพร้อมทุกด้าน ที่จะพัฒนาสร้างสรรค์บุคลากรทางด้านศิลปะให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติได้อย่างดียิ่ง ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยได้เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง และบางส่วนได้จบออกไปประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนตามองค์กรต่างๆได้อย่างสมคุณค่าและน่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้ เพราะคณาจารย์และบุคคลากรวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมากด้วยประสบการณ์ อาคารสถานที่ครบครัน  วัสดุอุปกรณ์ทันสมัย และที่สำคัญคือ วิทยาลัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนศิลปะอย่างสร้างสรรค์

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวช่างศิลปสุพรรณบุรี