จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประเพณีตักบาตรกลางน้ำของตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า ประจำปี 2562

วันนี้ (17 พ.ย.62) เวลา 06.30 น. ที่บริเวณแม่น้ำท่าจีน วัดป่าพฤกษ์ อำเภอบางปลาม้า นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำของตำบลบ้านแหลม ประจำปี 2562
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตำบลบ้านแหลม รวมถึงประชาชนทั่วไปทั้งในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนา และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของตำบลบ้านแหลมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่ว และเป็นตัวอย่างงานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

โดยงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำ ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ อันเป็นประเพณีที่งดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวตำบลบ้านแหลมจะใช้แม่น้ำท่าจีนเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการดำรงชีวิต
และพระสงฆ์จะใช้เรือพายออกรับบิณฑบาต จากชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำเป็นประจำ เมื่อว่างเว้นจากการทำนา ก็จะนิมนต์พระจากวัดต่างๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน มารับบิณฑบาต บริเวณริมแม่บ้านท่าจีน หน้าวัดป่าพฤกษ์ พร้อมกันในช่วงเวลา 05.30-06.00 น. ของวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ต่อมาได้เปลี่ยนวันตักบาตรมาเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ที่สาม  ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี จึงถือเป็นประเพณีตักบาตรกลางน้ำของชาวบ้านแถบนี้ สืบทอดกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน