สุพรรณบุรีเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบกระยะที่ตั้งแปลงสำรวจบนบก อำเภอสองพี่น้องและอำเภออู่ทอง

วันนี้ (15 มกราคม 2563) ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบกระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48  อำเภอสองพี่น้องและอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง และเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการผู้แทนสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมประมาณ 60 คน

          ทั้งนี้ผู้แทนจากบริษัทวิชั่น อี คอนซัลแทนท์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รวมถึงผลการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากนี้จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาต่อไป