ตรัง ประธานรัฐสภามอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา
ประธานรัฐสภา ร่วมกับผู้บริหาร CP Land  มอบ 2 ล้านบาท เข้ากองทุน ‘นายชวน หลีกภัย และเพื่อน’ ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  และพบว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(ก.ย.ศ.)  

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ นายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ เป็นตัวแทนจาก คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในนามของ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย มอบเงินสมทบเข้ากองทุน นายชวน หลีกภัย และเพื่อน เป็นจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.

    

ทั้งนี้นายชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภา กล่าวว่า  การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้สงผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนรายได้ ในขณะที่นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา   ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทำให้ไม่มีเงินส่งคืนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ทำให้นักศึกษารายใหม่ไม่สามารถก็ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ การมอบเงินช่วยเพลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาแบะการจัดกิจกรรมต่างสำหรับนักศึกษานั้น เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ต้องการช่วยนักศึกษาที่เรียนดีแต่มีฐานะค่อนข้างลำบาก ทุนการศึกษาที่จะให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง นั้นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนถึงจะได้รับทุนการศึกษา