ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)
ผู้สื่อข่าวรายวานว่า นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายอรรถพล สุวรรณศร สจ.เขต อ.เมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน บ้านหนองบอน หมู่ที่ 2 ต.ดอนมะสังข์ อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี

 

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในพื้นที่

 

พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ กล่าวชื่นชม การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านหนองบอนในขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ เกิดความรักใคร่ และความสามัคคีของพี่น้องประชาชน เป็นต้นแบบ “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ในการขยายผลให้กับหมู่บ้านอื่น และยังได้เน้นย้ำการเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) ใช้คณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องร่วมกับทุกภาคส่วน ใช้พลัง “บวร” (บ้าน-ชุมชน/ศาสนสถาน-โรงเรียน-ส่วนราชการ) ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในหมู่บ้าน พร้อมยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำนึง ความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเป็น พื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทำ

 

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคม อยู่เย็น เป็นสุข โดยได้กำหนดให้โครงการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นการต่อยอดการพัฒนาจากโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน โดยการปูพื้นฐานการพัฒนาในทุกมิติ ตลอดจนส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ภายใต้การนำของคณะกรรมการหมู่บ้าน