สุพรรณบุรี สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำได้แบบไม่ผิดกฎหมาย และสถานประกอบการณ์ ป้องกันการค้ามนุษย์

วันนี้(3 ก.ย.63) ที่ โรงแรมสองพันบุรี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ภูสิต สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย  พร้อมขอให้ นายจ้าง/สถานประกอบการ
สร้างความรู้ความเข้าให้ถูกต้องเกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อสงวน และรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย  และควบคุมการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกับนายจ้าง  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าว นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลข่าวสารของภาครัฐที่ถูกต้อง รวมทั้งการป้องกันการก่ออาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง
 ด้านนางณัชชารีย์  ศิรกิตติวรพงษ์ จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรมในครั้งนี้   ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ร.ต.อ.ดร. สุธรรม  เชื้อประกอบกิจ อาจารย์ประจำสำนักวิจัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผู้อำนวยการองค์กรคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์   /  ผศ.ดร.ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก ด้านอาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล และนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดลำปาง
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยนายจ้าง/สถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และผู้แทนจากหน่วยงาน      ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน