ตรัง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง จัดประชุมขับเคลื่อนอาหาร(นม)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง  จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนม เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ จัดทำแผนและดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพนมโรงเรียน ในการขนส่ง การเก็บรักษาและการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดตรังได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 หมวด 5 ข้อ 24 ให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เพื่อให้การติดตาม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานคณะทำงาน และมีปศุสัตว์จังหวัดตรัง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ซึ่งมีหน้าที่วางแผนและกำหนดแนวทางในการควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารจัดการโครงการในเขตพื้นที่จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการ จัดทำแผนและดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแลคุณภาพนมโรงเรียน ในการขนส่ง การเก็บรักษาและการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน รวมถึงตรวจสอบการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดตามแผนที่วางไว้ และรายงานต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ และดำเนินการรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวจ้องกับโครงการในพื้นที่จังหวัด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียน ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะทำงานได้นำเรื่องพิจารณา 2 เรื่อง คือ การพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ และการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง