ตรัง รมช.เกษตรฯมอบ สปก.4-01

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกร พร้อมรับฟังปัญหาการจัดที่ดินและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง

ที่สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 130 ราย พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เยี่ยมชมสินค้าเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจที่มีที่ทำกินในเขต ส.ป.ก.4-01 ด้วย โดยการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรชาวจังหวัดตรังดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีเอกสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  เพื่อให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563  ส.ป.ก. ตรัง  ได้ดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินตามขั้นตอนกระบวนการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์   ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังในการจัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01)  ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตฯ  จำนวน  349 ราย 432 แปลง เนื้อที่ 4,181 ไร่  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ให้กับเกษตรกรในวันนี้  จำนวน 130 ราย

นอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเกษตรกรที่อาศัยที่ทำกินในเขต ส.ป.ก.ยังสั่งการให้ ส.ป.ก.นำเงินกองทุนมาแก้ไขปัญหา โดยทำธนาคารน้ำใต้ดิน และหาแหล่งน้ำเพิ่มให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วย และหากพี่น้องประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพก็สามารถนำหนังสืออนุญาตฯ  ที่ได้รับในวันนี้เป็นหลักประกันการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ได้ และ/หรือ  รวมกลุ่มกันอย่างน้อย  3  คน ขอกู้เงินจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยใช้หลักค้ำประกันกลุ่มได้   จึงควรภูมิใจว่าหนังสืออนุญาตฯ ที่ได้รับในวันนี้เป็นเอกสารสำคัญ  แสดงถึงการเอื้ออาทรของรัฐบาลในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง