สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ท้องถิ่นจังหวัด) จัดโครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เจ้าหน้าที่อย่างมืออาชีพ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม (ท้องถิ่นจังหวัด) จัดโครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เจ้าหน้าที่อย่างมืออาชีพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม จำนวน 63 คน ขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ได้มีโอกาสเติมเต็มความรู้และนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีความสุข มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ รวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว กับชีวิตการทำงาน มีขวัญกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม (TEAM WORK)

โดย นายหมวดเอก รวีโรจน์ ส่องศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อบต.จ.กำแพงเพชร/ผู้ประนีประนอมศาลอุทธรณ์ภาค 6 จ.นครสวรรค์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้อบรมสัมมนา ในหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร (Organization Development” OD เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้วย