สุพรรณบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้(16 พ.ย.63)ที่ วิถีไทยรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่โดยผู้รับการฝึกอบรมที่ผ่านหลักสูตรนี้ จะเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะใกล้เกิดภัย ภาวะระหว่างเกิดภัย และภาวะหลังเกิดภัย ให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับความตั้งใจที่ต้องการสร้างความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน

ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี /กอ.รนม.จังหวัดสุพรรณบุรี /สำนักงาน ปภ.จังหวัด/ ตำรวจภูธรจังหวัด  /ศูนย์ ปภ. เขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด /สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ให้การสนับสนุนวิทยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่งผลให้การฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่จิตอาสาจาก อบต.วังน้ำเย็น อบต.วัดโบสถ์ อบต.บางปลาม้า และอบต.มะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า  โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมนำความรู้ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถูกวิธี ไปปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสต่อไป