สุพรรณบุรี ขับเคลื่อน จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมนำความรู้ไปใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ

วันนี้ (3 ธ.ค.63) บ้านไทยรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 26 จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2563

พร้อมกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ  โดยผู้รับการฝึกอบรมที่ผ่านหลักสูตร จะเป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะใกล้เกิดภัย ภาวะระหว่าง และหลังเกิดภัย พร้อมนำความรู้ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถูกวิธี ไปปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับความตั้งใจที่ต้องการสร้างความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ นายหฤฑีฐ์ ศรีเอียด  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ กล่าวในนามคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดสุพรรณบุรี ว่า สำหรับการฝึกในครั้งนี้ประกอบด้วยจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านกร่าง/เทศบาลตำบลวังหว้าพื้นที่อำเภอศรีประจันต์/เทศบาลตำบลสามชุก /องค์การบริหารส่วนตำบลวัง พื้นที่อำเภอสามชุก รวมทั้งสิ้น 200 คน