วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ขับเคลื่อน โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

วันนี้(15 ธ.ค.63) ที่วัดชีปะขาว ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูแลรักษา โรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีสู่การบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคม  ซึ่งประชาชนในชุมชนจะได้รับความรู้ และเห็นความสำคัญถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีพฤติกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถลดความเสี่ยงจากโรค และป้องกันการสูญเสียชีวิตจากโรค

ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”  โดยกิจกรรม ประกอบด้วย  การสำรวจข้อมูลของชุมชน อันได้แก่ ชนิดและจำนวนของสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีน และ การทำหมันสัตว์ และการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน /การจัดทำโครงการบริการวิชาการความรู้ให้กับชุมชนและสังคม  ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการในวันนี้ อันประกอบด้วยกิจกรรม  การให้ความรู้ในรูปแบบเพลงอีแซว โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ การให้ความรู้ผ่านนิทรรศการบอร์ดความรู้ หัวข้อ “การทำแผลเมื่อถูกสัตว์กัด การฉีดวัคซีน อันตรายจากสัตว์กัด”

โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔  /การออกหน่วยเคลื่อนที่ทำหมันสัตว์ โดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  /ออกหน่วยเคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี การขยายผลความรู้ ไปสู่พื้นที่ในตำบลอื่น ๆ โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๒ โดยจะเริ่มขยายผลต่อยอดในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

          ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วยหน่วยงานในพื้นที่ อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะค่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวัดชีปะขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลตะค่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปลาม้า และอำเภอบางปลาม้า และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ อันได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.