คณะกรรมการโรคติดต่อสุพรรณบุรี แจ้งจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาล และ Hospitel และสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันนี้( 16 พ.ค.64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การใช้เตียงประจำวันที่  15 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น จำนวนเตียงทั้งหมด 220  เตียง. มีผู้ป่วย covid -19. ทั้งหมด 109 คน คิดเป็นร้อยละ 49.54  ของ จำนวนเตียงทั้งหมด คงเหลือเตียงพร้อมให้บริการ 98 เตียง    เมื่อจำแนกผู้ป่วยตามระดับความความรุนแรง ดังนี้
1 ระดับ asymptomatic   ไม่แสดงอาการจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.77 ของผู้ป่วยทั้งหมด
2. ระดับ mild  อาการเล็กน้อย  จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46 ของผู้ป่วยทั้งหมด
3.ระดับ moderate อาการปานกลาง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.68 ของผู้ป่วยทั้งหมด
4.ระดับ severe อาการรุนแรง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.09 ของผู้ป่วยทั้งหมด
        ส่วน Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จำนวนห้องพักทั้งหมด  38 ห้อง พักใช้เพื่อทำลายเชื้อ 1 ห้องใช้ได้ 9 ห้อง ขณะที่ Local Quarantine Suphanburi แห่งที่ 1 อยูระหว่างการปรับปรุง
        สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อ   5  ราย รวมยอดจำนวนที่พบเชื้อสะสมระรอกใหม่ ระหว่าง 1 เมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน 361 ราย และรักษาหายแล้ว 265 ราย คงเหลือกำลังรักษาอีก 122 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย
ทั้งนี้  ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุเกิน 18 ปี สามารถลงทะเบียนการจัดสรรวัคซีน  ได้ที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.ใกล้บ้านเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามขั้นตอน   ซึ่งขณะนี้ สุพรรณบุรี มียอดรวมการขึ้นทะเบียน ประสงค์ฉีดวัคซีน โควิด 19 ทั้งหมด ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 น. จำนวน  152,359 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75 อย่างไรก็ตาม หากต้องการปรึกษาสุขภาพ โควิด-19 สอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-454066 เวลาราชการ และ 081-9865-617 /081-9428-882 08.30-22.00 น.