จ. สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

เช้าวันนี้(22 ก.ค.64) เวลา 09.49 น. ณ อาคารสมประสงค์ บ้านย่านยาว หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2564  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดขึ้น แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา และกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ

นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ด้วยพสกนิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ต่างมีความปลื้มปีติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา ในการที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน การทำกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเฉลิมพระเกียรติกลุ่มแรงงานนอกระบบ และกิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

ด้านนางพลาพร รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  กิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา

ประกอบด้วยกิจกรรมให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ พัดลม เตารีด หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน พร้อมทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบ/บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยได้ดำเนินการ จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 2 รุ่น 40 คน ฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (18 ชั่วโมง) ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ  จำนวน 20 คน และแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน