สถาบันพระบรมราชชนกลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จำนวน 32 แห่ง

วันนี้(8 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จำนวน 32 แห่ง

ในการนี้ นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันพระบรมราชชนก ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ นอกเหนือจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) แล้วยังมีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและการเยี่ยมชมฐานต่างๆ

สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จำนวน ๘ ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งรัด