นครปฐม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

นครปฐม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ส่วนราชการและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญตามนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ประเด็นสำคัญต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เป็นการสร้างเวทีเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ และจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญภายในประเทศ และต่างประเทศ แล้วนำไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยเรื่องสื่อสารที่สำคัญภายในประเทศมี 7 เรื่อง ประกอบด้วย การฟื้นฟูผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศ ในปี 2565 การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19 ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 แบบเชิงรุก ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทยและการปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ 4 เรื่อง คือ APEC 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ, Tech and Innovation นวัตกรรม ไฮ-เทคโนโลยี , Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก และ Thai Culture…Universal Soft Power วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จะได้รวบรวมจัดทำรายงานและจัดทำเป็นแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ข่าว