AIS ยืนยัน พร้อมปฏิบัติตาม กฎหมาย PDPA – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตอกย้ำภารกิจคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า และความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูงสุดตามมาตรฐานสากล

AIS  ยืนยันความพร้อมต่อกระบวนการทำงาน  รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กร คู่ค้า  พันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าถึงความสำคัญในการคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล  ให้สอดรับกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data  Protection Act) หรือ กฎหมายPDPA ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1  มิถุนายน 2565 โดย AIS  ได้เพิ่มมาตรการเพื่อกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์  จัดลำดับชั้นความลับของข้อมูลโดยนำเครื่องมือทางดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้งานทั้งองค์กร  รวมถึงได้ดำเนินการแจ้งประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ  วัตถุประสงค์ของการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิของลูกค้าต่อข้อมูลส่วนบุคคล  และสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA ในมิติต่างๆ

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า  ในฐานะที่AIS เป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลที่มีลูกค้ามากกว่า 44.6  ล้านเลขหมาย รวมถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการ SMEs  ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่  หน้าที่สำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าและคุณภาพบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มแล้ว   เรายังมีภารกิจในการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลจากการดำเนินธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้มีความปลอดภัยสูงสุด   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแผนความยั่งยืนด้านการปกป้องระบบสารสนเทศและคุ้มครองข้อมููลส่วนบุุคคลของลููกค้า

โดยแนวทางการทำงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับจากวันที่กฎหมาย  PDPA ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ปี 2562 เรามีการกำกับดูแล ศึกษา  ปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างสม่ำเสมอ  ทำให้เรามีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการบังคับใช้  ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดย AIS  มีการดำเนินงานตามกรอบกฎหมาย  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องครอบคลุมการดำเนินงาน  ตั้งแต่ระดับนโยบายมาจนถึงระดับปฏิบัติการ

นางสายชลย้ำอีกว่า  จากความพร้อมต่อปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA  เราจึงขอยืนยันความมั่นใจให้กับลูกค้าถึงแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล  ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ  รวมถึงการเพิ่มความเข้มข้นของการสื่อสารไปยังลูกค้าให้รับทราบถึงความสำคัญของกฎหมาย  PDPA ต่อการใช้งานบนโลกออนไลน์ รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง  และการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยการดำเนินงานในครั้งนี้  AIS  ได้สื่อสารแจ้งประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งลูกค้าที่ใช้บริการมือถือและเน็ตบ้าน  รวมถึงลูกค้าองค์กร คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ  ให้เข้าใจถึงระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อาทิ  วัตถุประสงค์ของการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อจำกัดในการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  มาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิของลูกค้าต่อข้อมูลส่วนบุคคล  และช่องทางในการติดต่อกับบริษัทฯ  อีกทั้งยังได้เพิ่มมาตรการเพื่อกำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์  มีการจัดลำดับชั้นความลับของข้อมูล  นำเครื่องมือทางดิจิทัลเทคโนโลยีมาให้ทุกหน่วยงานในบริษัท  ใช้ตรวจสอบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยสูงสุดทั้งกระบวนการ อาทิ DLP  (Data Leak Protection) และมีเครื่องมือที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลสำคัญ  เพื่อปกป้องข้อมูลสารสนเทศของการดำเนินธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล

วันนี้เราขอยืนยันความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ต่อการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางของกฎหมาย PDPA  ที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในทำงานเพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า  รวมถึงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากล  ด้วยการใช้ศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน  เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย  ตามแผนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลของประเทศ  ที่จะร่วมกันปกป้อง สร้างการรับรู้  ตลอดจนเสริมภูมิคุ้มกันด้านการใช้งานดิจิทัลอย่างแข็งแกร่ง  เพื่อให้การเดินหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ปราศจากซึ่งอุปสรรคและความเสี่ยงใดๆนางสายชล กล่าวทิ้งท้าย