นครปฐม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 16/2565 ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มการระบาด ลดลงอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 16/2565 และคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2565 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

    วันนี้ เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม (สสจ.นฐ.) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเขื้อโควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม  ทั้งสิ้น 29 ราย

แนวโน้มการระบาด ลดลงอย่างต่อเนื่องฯ

  และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

   1. ขอยุติการใช้ CI ระดับอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 71 แห่ง

   2. อนุญาตจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

   3. การจัดหา ATK กรณีภารกิจการรับเสด็จและภารกิจที่มีความจำเป็นโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.นฐ.

   4. การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งเอเซียครั้งที่ 14

   ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดนครปฐม พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

    1. การใช้เงินทดรองราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้าอาคารหอพักจำปา (หอพักนิสิต ตึก 31) สถานที่รองรับการกักกันโรคระดับจังหวัด แห่งที่ 2 ของจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม  8 สิงหาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น515,439.02 บาท