ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี บูรณาการร่วมกับอำเภอ ชาวบ้านในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรปากท่อ รพ.สต.บ่อกระดาน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองบัว ...ภาค7 ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานนำปล่อยแถวขบวนรณรงค์


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
และการแก้ปัญหา ดังนี้

. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาคี รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยา

เสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมใน

การ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

. เพื่อให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วม

แก้ไข ปัญหายาเสพติดให้หมด