กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 65 “เติมใจให้ทัณฑ์” แนะวิธีประเมินตัวเอง-ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 65 “เติมใจให้ทัณฑ์” แนะวิธีประเมินตัวเอง-ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์

กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ เรือนจำกลางนครปฐม “เติมใจให้ทัณฑ์” “Correct Your Mind…Find Your Happiness” ให้ความรู้สุขภาพจิต ดูแลสุขภาพใจ สร้างพลังใจให้บุคลากรในเรือนจำและผู้ต้องราชทัณฑ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กรมสุขภาพจิต จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 “เติมใจให้ทัณฑ์” “Correct Your Mind…Find Your Happiness” ณ เรือนจำกลางนครปฐม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต รณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของการการวัดใจอย่างต่อเนื่อง ประเมินและแก้ไขได้ด้วยตนเอง เข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตทันท่วงที ส่งต่อการช่วยเหลือไปยังเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในเรือนจำอย่างมีความสุข เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมสร้างสังคมมีสุข

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า กรมสุขภาพจิตสนับสนุนให้มีการจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” กระตุ้นเตือนสังคมให้ไม่มองข้ามหรือละเลยการสำรวจจิตใจ ผลักดันและส่งเสริมให้มีการประเมินสุขภาพจิต รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ เพราะเชื่อว่า ทุกภาคส่วนในสังคมหากได้รับการ “วัดใจ” และส่งเสริมองค์ความรู้ทุกระดับผ่านการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการ “เติมพลัง” จะช่วยให้ทุกคนสามารถดูแลตนเอง รวมถึงคนรอบข้างได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่การสร้าง “สังคมมีสุข” ทั้งนี้ บุคลากรในเรือนจำและผู้ต้องราชทัณฑ์ ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอีก 1 กลุ่ม ที่ดำเนินชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เคร่งเครียด มีมาตรการความปลอดภัยขั้นสูง ส่วนผู้ต้องราชทัณฑ์ก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางสังคมที่มีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิต ทำให้ได้รับผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสุขภาพจิต ตระหนักถึงการพัฒนาจิตใจตนเองให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ อยู่กับปัจจุบัน มองโลกในแง่ดี รู้จักคิดบวกและช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้ รวมทั้งสามารถประเมินสุขภาพจิตและเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็ว จะนำมาซึ่งการมีความสุขตามบริบทได้อย่างแท้จริง

นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสุขภาพจิตได้ร่วมดำเนินการสนับสนุนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับเรือนจำกลางนครปฐม สนับสนุนการดูแลทางจิตใจร่วมกับทางกาย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้แก่ บุคลากรในเรือนจำและผู้ต้องราชทัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการจัดสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข กรมสุขภาพจิตโดย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๕ และเรือนจำกลางนครปฐม จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เติมใจให้ทัณฑ์”“Correct Your Mind…Find Your Happiness” ประกอบด้วย การให้ความรู้ นิทรรศการ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” มุมวัดใจ Biofeedback และเซียมซีความสุข กิจกรรมเติมพลังใจจากผู้ต้องขัง และกิจกรรมกลุ่มสำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน ๕ ฐาน ได้แก่ วัดใจไปด้วยกัน, เติมใจให้อึด, เติมใจให้ฮึด, เติมใจให้สู้ และเติมใจให้สุข โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน ๒๕๐ คน และบุคลากรกรมราชทัณฑ์ จำนวน ๑๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ คน
กรมสุขภาพจิต ขอชื่นชมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต เกิดความเข้าใจ โดยให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพใจ เพื่อการสร้างสังคมที่มีสุขอย่างยั่งยืน
“ปันสุขสู่ราชทัณฑ์ เติมพลังใจ สังคมมีสุข”