ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”

เมื่อค่ำวานนี้(10 พ.ย.65) ที่วัดสระด่าน ต.หนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์   จังหวัดสุพรรณบุรี   นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนชาวอำเภอดอนเจดีย์

ร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการด้วยกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตร สวดมนต์ และมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย

 โดยมีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี สำนักงาน คปภ.จ. สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรและเจริญจิตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติไทย ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธาและยึดมั่นในบวรพุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ทุกวันพฤหัสบดี หมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในครั้งต่อไป กำหนดจัดกิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ  วัดนางพิมพ์  ต.วังลึก อำเภอสามชุก    จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวหรือสีโทนอ่อน ร่วมกิจกรรมได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว